top
logo

Vremenska napoved


Začetek
Vabilo na občni zbor ŠD Črešnjevec PDF natisni E-pošta
Prispeval Peter Klemenčič   
Četrtek, 04 April 2013 20:08

ŠPORTNO DRUŠTVO ČREŠNJEVEC

4.04.2013

VABILO

Spoštovani prijatelji športa!

Športno društvo Črešnjevec Vas vabi na

letni občni zbor društva,

ki bo v soboto, 6.04.2013 ob 19.00 uri, v okrepčevalnici PRI LOVCU na Cerovcu.

Več ...
 
JAVNI RAZPIS OBČINE SEMIČ PDF natisni E-pošta
Prispeval REZMANN   
Torek, 02 April 2013 12:02

 

29.3.2013 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2013

Upravičenci: - športna društva in klubi, - zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, - javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Semič.
Višina razpisanih sredstev:

- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok 11.600 EUR,

- športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami 400 EUR,

- športna dejavnost študentov 1.200 EUR,

- kakovostni šport 1.000 EUR,

- redna rekreativna vadba pod strokovnim vodstvom 1.500 EUR,

- šport invalidov 300 EUR,

- rekreativne prireditve in rekreativne lige 5.000 EUR,

- športno rekreativne prireditve ob občinskem prazniku 1.500 EUR,

- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu 1.000 EUR,

- delovanje športnih društev in njihovih združenj 1.200 EUR

- programi projekta kvalitetnega preživljanja prostega časa mladih 5.000 EUR

Rok za oddajo programov: Rok je vključno do 6. 5. 2013.
Informacije: Sonja Ličen Tesari: 07/35-65-354 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA

ŠPORTA V OBCINI SEMIC V LETU

1. Navedba narocnika:

Obcina Semic, Štefanov trg 9, 8333 Semic, tel.: (07) 35 65 360, fax.: (07) 35 65 365,

elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

2. Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov s podrocja športa v Obcini

Semic za leto 2013.

3. Upravicenci za dodelitev sredstev iz obcinskega proracune:

športna društva in klubi,

zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi

zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na podrocju športa,

javni zavodi s podrocja športa,vzgoje in izobraževanja s sedežem v Obcini Semic,

4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni program iz sprejetega

letnega programa športa, ki so predmet javnega razpisa:

interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok 11.600 EUR,

športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami 400 EUR,

športna dejavnost študentov 1.200 EUR,

kakovostni šport 1.000 EUR,

redna rekreativna vadba pod strokovnim vodstvom 1.500 EUR,

šport invalidov 300 EUR,

rekreativne prireditve in rekreativne lige 5.000 EUR,

športno rekreativne prireditve ob obcinskem prazniku 1.500 EUR,

izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu 1.000 EUR,

delovanje športnih društev in njihovih združenj 1.200 EUR

programi projekta kvalitetnega preživljanja prostega casa mladih 5.000 EUR.

5. Pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:

da športne programe izvajajo na obmocju Obcine Semic (izjemoma v sosednjih

obcinah, ce na podrocju Obcine Semic ne razpolagamo z ustrezno športno

infrastrukturo),

da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, da imajo svoj sedež v Obcini Semic

(ta pogoj ne velja v primeru, ce se izvaja programe za otroke in mladino ter za invalide,

ki so obcani Obcine Semic) in da imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi športno

dejavnost (pogoj, da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost ne velja za

javne zavode s podrocja vzgoje in izobraževanja),

da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za

uresnicitev nacrtovanih športnih aktivnosti in programov,

da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost razen v

primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo športnih prireditev,

da imajo urejeno evidenco clanstva in evidenco o placani clanarini (ne velja za javne

zavode s podrocja športa, vzgoje in izobraževanja)

da izvajajo športne programe najmanj eno leto,

da društvo obcinski upravi vsako leto pošlje vabilo na zbor clanov društva ter ob prijavi

na javni razpis tudi zapisnik zbora clanov društva s porocili ter podatke iz bilance

stanja in izkaza poslovnega izida,

da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, cas trajanja vadbe, poimenski

seznam clanov vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine,

da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da

nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.

6. Merila za izbor izvajalcev:

Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za vrednotenje in izbor letnih

programov športa v Obcini Semic, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju letnega

programa športa v Obcini Semic (Ur.l. RS, št. 20/2012).

7. Dolocitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplacana izvajalcem:

Izvajalcem letnega programa športa morajo biti sredstva izplacana najkasneje do konca leta

2013.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:

Rok za oddajo prijav je 06.05. 2013 do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravocasno, ce je

bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoceno pošiljko ali

dostavljena v vložišce Obcine Semic najkasneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.

Vloga je popolna:

- ce je oddana v roku, ki je dolocen v objavi javnega razpisa,

- ce je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo

javnega razpisa in razpisne dokumentacije,

- ce je predložena v zapecatenem ovitku, ce je na prednji strani ovojnice napisan naslov

prejemnika in navedba javnega razpisa ter ce ima na zadnji strani ovojnice navedene

podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,

- ce jo je vložila upravicena oseba.

9. Kraj, cas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno

dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na voljo na spletni strani Obcine

Semic: www.semic.si ter na sedežu obcine vkljucno do zadnjega dneva razpisa.

Dodatne informacije v casu uradnih ur na naslovu Obcine Semic, Štefanov trg 9, 8333 Semic,

kontaktna oseba Sonja Licen Tesari, (07) 45 65 354 ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

11. Datum odpiranja prijav:

Odpiranje pravocasno prispelih in pravilno oznacenih vlog bo v roku 15 dni po preteku roka za

predložitev ponudb. Odpiranje ponudb ni javno.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obvešceni o izidu javnega razpisa:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešceni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Številka: 671-01/2013-3

Datum: 26.03.2013 Obcina Semic

Polona Kambic, županja

 
KATASTER SKOZI ZGODOVINO PDF natisni E-pošta
Prispeval REZMANN   
Ponedeljek, 01 April 2013 12:21

V 16. stol. je bilo osnova za obdavčenje imenje (Gült), to je dohodek zemljiškega gospoda od lastne (dominikalne) zemlje in od podložnikov.

Zadnjič posodobljeno Nedelja, 05 Januar 2014 22:49
Več ...
 
Redna letna skupščina AVS Črešnjevec PDF natisni E-pošta
Prispeval REZMANN   
Ponedeljek, 01 April 2013 12:16

Članom agrarne Vaške Skupnosti Črešnjevec

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO

Vabim člane agrarne Vaške Skupnosti Črešnjevec ( ali predstavnika gospodinjstva ) na redno letno skupščino, ki bo na vuzemski ponedeljek 01. 4. 2013 ob 15:30 uri v prostoru BAR-a MU.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev redne letne skupščine skupščine.

  2. Imenovanje delovnih organov skupščine: predsedujoči, zapisnikar, preštevalec glasov.

  3. Obravnava in potrditev predloga dnevnega reda.

  4. Pregled realizacije plana dela in razprava.

  5. Poročilo o finančnem in materialnem stanju.

  6. Predaja dolžnosti novemu Vaškemu Možu za obdobje do vezma 2014.

  7. Obravnava in potrditev plana dela za leto 2013.

  8. Pobude in vprašanja članov.

  9. Razno.

 Vaški Mož:

Zdravko Plut l. r. 

 
Sredstva v kmetisjtvu 2012 PDF natisni E-pošta
Prispeval REZMAN   
Nedelja, 10 Februar 2013 18:51

Zadeva: Porocilo o dodeljenih pomoceh za ohranjanje in razvoj kmetijstva in

podeželja v Obcini Semic v letu 2012

V letu 2012 je bilo v okviru Javnega razpisa za dodelitev pomo

ci za ohranjanje in razvoj

kmetijstva in podeželja v ob

cini Semic po shemi državnih pomoci v kmetijstvu, skladno z

Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006, razpisanih

33.000,00 EUR

 
OSNOVNA ŠOLA ČREŠNJEVEC PDF natisni E-pošta
Prispeval REZMAN   
Nedelja, 10 Februar 2013 19:23

Leta 1883 je Visoki deželni šolski svet v Ljubljani dovolil ustanovitev enorazrednice na Črešnjevcu. Že istega leta so se vaščani štirih vasi Cerovec, Črešnjevec, Krvavčji Vrh in Hrib začeli dogovarjati o zidavi šole, v kateri je prvič potekal pouk v šolskem letu 1891/ 1892.

Šola Črešnjeve  stoji v vasi Cerovec pri Črešnjevcu. Vaščani Črešnjevca in Krvavčjega vrha so se prerekali in želeli šolo vsak v svoji vasi. Na koncu je prevladalo mnenje o postavitvi šole na Cerovcu, ki je središče vseh štirih vasi. Prvi učitelj je bil Albert Kolbezen, ki je v štirih oddelkih poučeval 78 učencev in učenk. Oktobra 1935 leta je bila enorazrednica zaradi velikega števila šoloobveznih otrok z odlokom Kraljevske banske uprave razširjena v dvorazrednico. Po drugi svetovni vojni je število učencev upadlo, leta 1957 je imela šola sedem razredov in skupaj 57 učencev. Na podlagi šolske reforme se je v šolskem letu 1958/ 1959 šola preimenovala v enorazrednico, in sicer podružnico OŠ Semič. Učenci 5., 6., 7. in 8. razreda so se prešolali na osemletko v Semič in Metliko. Na podružnici se je izvajal pouk v dveh kombiniranih oddelkih, dopoldan in popoldan. Kar nekaj let so imeli zaradi celodnevne šole četrtke proste. Po letu 1975 se je število učencev občutno zmanjšalo, kar nekaj let je bila to podružnica z najmanjšim številom učencev v Črnomaljski občini, samo 11 učencev je sedelo v učilnici. Ker jih je bilo malo, se je učiteljica veliko posvečala vsakemu posebej, zato ne preseneča pohvala ravnatelja, ki je ob neki priložnosti pohvalil, da prihajajo iz šole na Cerovcu najboljši učenci. Ob koncu šolskega leta 1991 /1992 pa je dokončno prišlo do zaprtja podružnice Črešnjevec.

 
Snežne radosti na Črešnjevcu PDF natisni E-pošta
Prispeval Denis Kambič   
Nedelja, 27 Januar 2013 17:25

V petek 18.1.2013 smo se odločili, da gremo narediti progo za sankanje v "drago" za vasjo, po domače v "Tri zajce", ker je bilo preveč snega smo morali najprej odmetati sneg z lopato nato pa ga smo zbili skupaj, da je bila proga primerna za sankanje in tudi smučanje. Tistega dne smo tudi prišli na idejo, da bi na igrišču naredili iglu tako kot je bilo to pred dvema letoma. 

slika_iglu

 

 

Zadnjič posodobljeno Nedelja, 27 Januar 2013 18:42
Več ...
 
« ZačetekPrejšnja12345678910NaslednjaKonec »

Stran 6 od 28

bottom
top

Prijava uporabnikaPrisotni na strani

Prisotni 5 gostov .

Točen čas

Statistika obiskov

Obiskov [+/-]
Danes:
Včeraj:
Predvčerajšnjim:
44
266
97

+169
Ta mesec:
Prejšnji mesec:
Pred tremi meseci:
1834
4341
5271

-930

Povprečno na dan
Ta mesec:
Prejšnji mesec:
Pred tremi meseci:
166.7
144.7
175.7
+22
-31

Skupaj
Od 12.11.2009 410 499

bottom

© 2009 Vse pravice pridržane